หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าตั๋ว
อักษรล้านนา
ค่าฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าตัว]
ความหมาย

น.ราคาที่กำหนดตามความสำคัญหรือความสามารถของคนหรือสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าตั๋ว (ค่าฯต฿วฯ)