หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นใจ๋
อักษรล้านนา
กินฯไจ
เทียบอักษรไทย
[กินใจ]
ความหมาย

ก.รู้สึกแหนงใจ,รู้สึกสะเทือนใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นใจ๋ (กินฯไจ)