หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นฝืด
อักษรล้านนา
กินฯฝืดฯ
เทียบอักษรไทย
[กินฝืด]
ความหมาย

ก.ยาก,ไม่สะดวก,ทำมาหากินลำบาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นฝืด (กินฯฝืดฯ)