หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั้นเข้า
อักษรล้านนา
กั้ลฯรเขั้า
เทียบอักษรไทย
[กลั้นเข้า]
ความหมาย

ก.อดข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นเข้า (กั้ลฯรเขั้า)