หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหล็๋อกคอ
อักษรล้านนา
กะหัลฯอฯกฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
กะหล็อกคอ
ความหมาย

น.ซอกคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหล็๋อกคอ (กะหัลฯอฯกฅํอฯ)