หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหลุ๋กกะหลิ๋ก
อักษรล้านนา
กะหุลฯกกะหิลฯก
เทียบอักษรไทย
[กะหลุกกะหลิก]
ความหมาย

ว.ขลุกขลุ่ย - ง่วนอยู่,คลุกคลีอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลุ๋กกะหลิ๋ก (กะหุลฯกกะหิลฯก)