หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหลิ้ง
อักษรล้านนา
กะหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[กะหลิ้ง]
ความหมาย

น.ซอกรักแร้; กะหลี้, เก๊าแฮ้ ก็ว่า เช่น จิ๋กะหลิ้ง - มือแหย่ที่ซอกรักแร้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลิ้ง (กะหิ้ลฯง)